Vrijwaringsclausule Westland Rally

Door uw inschrijving bij de Westland Rally gaat u tevens akkoord met onderstaande vrijwaring en verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende: 

Door deel te nemen aan de “Westland Rally” onderwerpt elk equipe (bestuurder en navigator) zich aan de bepalingen en voorschriften die de organisatie hanteert bij het betreffende evenement.

De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de “Westland Rally” zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade, gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De organisatie, sponsoren, (bestuurs)leden van de organiserende stichting aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan die een deelnemer in verband met deelname aan de “Westland Rally” lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.

Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan de “Westland Rally” wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de hiervoor berekende premie tijdig is betaald. Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten dan wel aanvullende of speciale voorwaarden eisen, maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende secundaire verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt, dan wel dat aan de aanvullende of speciale voorwaarden is voldaan. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die de auto bestuurt beschikt over een geldig rijbewijs. Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen.

De deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.

Datum: zondag 22 Maart 2020